Bijstelling Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs 

OranjeVink_waarborgfondskinderopvang-klein.jpgHet Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs (2013) is bijgesteld en financieel doorgerekend op basis van actuele prijzen. Het Kwaliteitskader is nu ook toepasbaar op het Speciaal Onderwijs (SbaO, SO en VSO). Daarnaast verwijst het op relevante criteria naar het “PvE Frisse Scholen”, “GPR Gebouw” en de Arbowetgeving. Verder maakt het duidelijker onderscheid tussen kwaliteitscriteria voor bestaande versus nieuwbouw en is de aanscherping van het  Bouwbesluit (2015) erin verwerkt.

Uit de financiële doorrekening van de kosten voor het referentieobject op bouwbesluitniveau blijkt acht procent van de kostenstijging toerekenbaar aan deze aanscherping. Vier procent is het gevolg van prijsontwikkelingen in de Bouw. Voor toepassing van het (gehele) Kwaliteitskader geldt een kostenstijging van afgerond 5 procent.

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. In 2013 kwamen schoolbesturen, gemeenten en professionals een breed gedragen definitie van “basiskwaliteit” voor gebouwen overeen; dit in de vorm van het Kwaliteitskader Huisvesting (primair onderwijs). In 2016 gebeurde dat ook voor het voortgezet onderwijs. De praktijkervaringen van scholen en gemeenten met het Kwaliteitskader, vormden een belangrijke input voor deze actualisatieslag. Steeds meer scholen en gemeenten gebruiken het kader om het gesprek over huisvestingsambities te voeren, prioriteiten te stellen en de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Het kader wordt lokaal dus benut om de onderlinge samenwerking op dit vlak vorm en inhoud te geven.

Net als bij het eerste Kwaliteitskader uit 2013 is ook deze versie door BDB voorzien van een financiële onderbouwing. Deze paragraaf geeft, uitgaande van een traditioneel planproces en traditionele financiering, inzicht in de kosten van het toepassen van de kwaliteitscriteria (kader) vergeleken met de wettelijke minimumnormen (Bouwbesluit). Ook wordt de kostenstijging in de periode 2013-2016 inzichtelijk.   

De komende periode zullen scholen en gemeenten worden uitgenodigd om actief aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader Huisvesting. Daartoe zal Waarborgfonds Kinderopvang in overleg met VNG, VO-raad en PO-Raad scholen en gemeenten ondersteuning en (actieve) voorlichting bieden. Vragen over het werken met het Kwaliteitskader kunnen nu al gesteld worden aan Waarborgfonds Kinderopvang

> Kwaliteitskader Huisvesting       > Toelichting aanpassingen

 

13/12/2016 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd