Dagverslag Meetup - Een beter klimaat voor kinderopvang

Ruim 100 ondernemers en relaties uit de kinderopvangsector waren donderdag 2 november 2017 in de het Spoorwegmuseum bij elkaar om te praten over actuele zaken in de kinderopvang. Dagvoorzitter Marco van Zandwijk constateerde dat er al veel gediscussieerd is over de nieuwe wet- en regelgeving, maar dat er meer speelt in de kinderopvang. Denk aan vraagstukken rond financiering, huisvesting en maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie. Tijdens de Meetup werd er door de volgende sprekers op deze thema’s ingegaan:

meetup foto.pngDaniëlle Schiet, plaatsvervangend directeur Kinderopvang het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ging in op de actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, zoals de wet IKK.. Het huidige beleid onderkent vier pijlers: het verbeteren van de kwaliteit, beperking van de financiële versnippering, de veiligheid in de kinderopvang en de toegankelijkheid van kinderopvang. Vanuit die vier invalshoeken zette Daniëlle Schiet de regelgeving die de komende jaren wordt ingevoerd op een rij. Lees verder…

Marco van Zandwijk van Ruimte-OK signaleert dat het in de kinderopvang gelukkig vooral  gaat over de pedagogische kwaliteit van het personeel, de emotionele ontwikkeling van de kinderen en het ontwikkelperspectief wat aan die kinderen wordt gegeven. Woorden als ‘gebouw’, ‘duurzaamheid’ en ‘huisvesting’ komen nauwelijks voorbij. De omgeving draagt echter wel degelijk bij aan de kwaliteit van de kinderopvang. Maar welke huisvesting is er nodig om kinderopvang op een goede manier te faciliteren? Van Zandwijk onderzoekt of er animo is om net als in het onderwijs te werken aan een Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang, dat door de sector wordt gedragen. Lees verder…

Wat zijn de economische en maatschappelijke consequenties van investeringen in de kinderopvang? Janneke Plantenga, hoogleraar aan de Utrecht University School of Economics, heeft in de afgelopen twintig jaar meegewerkt aan diverse onderzoeken op dat gebied. Op basis van twee rekenvoorbeelden en een empirisch onderzoek concludeert zij dat investeren in kinderopvang loont. Maar wat levert dat de maatschappij op? Liggen de opbrengsten van investeringen bij de ouders of juist bij het kind. En op welke termijn kan er van die opbrengsten worden geprofiteerd? Lees verder…

Klimaatzuster Anne-Marie Pronk benadrukt in haar sessie de noodzaak om op een andere manier met de aarde om te gaan. Iedereen krijgt te maken met de energietransitie. Elke organisatie en iedere bestuurder zal moeten stoppen met (grootschalige) energieverspilling en overschakelen naar een schone energievoorziening. Die noodzaak is er al jaren, maar na oeverloos denken, praten, discussiëren en twijfelen is het nu tijd om in actie te komen. Pronk wil met praktische voorbeelden een inspiratie zijn en stimuleert vooral lokale initiatieven. Lees verder...

De ondernemers in de zaal maakten ruimschoots gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen of met de sprekers in discussie te gaan. Ze spraken de Rijksoverheid en de VNG aan op hun verantwoordelijkheid in de bredere context van het sociaal domein. Er wordt immers veel van hen verwacht, met name waar het gaat over het ontwikkelperspectief van kinderen, maar zij worden daarin niet goed gefaciliteerd. Ze dringen aan op een structureel inhoudelijk overleg.

meetup.png

Daarnaast is er behoefte om kinderopvang te zien in een breder perspectief van ontwikkelingen in het sociale domein. Maatschappelijke impact vraagt om ontschotting van diverse beleidsterreinen, zoals onderwijs, jeugdhulp, schuldenproblematiek, zorg, sociaal-medische indicatie, etc. Omdat de lokale verschillen groot zijn kan dit niet landelijk worden geregeld.

Na afloop van de Meetup werd tijdens een gezamenlijke lunch nagepraat en was er gelegenheid om een bezoekje te brengen aan het Spoorwegmuseum. Was u aanwezig tijdens de Meetup? Wij horen graag via dit evaluatieformulier hoe u het heeft ervaren.

23/11/2017 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd