Impact regeerakkoord voor kinderopvang

Buitenhek Management & Consult | Utrecht | Nederland

Buitenhek Management & Consult brengt de impact van het nieuwe regeerakkoord voor de sector kinderopvang in kaart.

De volgende passages zijn voor de kinderopvang relevant:

 1. Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag
  Dit houdt in dat de uitgaven aan kinderopvangtoeslag structureel met 9% stijgen. Als we dat vertalen naar de gemiddelde ouderbijdrage dan zal die dalen van 31% in 2018 naar ca. 25% vanaf 2019. 

 2. Ouderparticipatiecrèches behouden hun bestaansrecht.
  Het bestaansrecht van het handjevol OPC’s dat actief is in Nederland werd bedreigt doordat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Met deze inzet komt aan die onzekerheid een einde.

 3. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van via ouders. Dit is een kansrijke richting om verder uit te werken, die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen. 
  Dat wijst erop dat in ieder geval de implementatieplanning ter discussie zal komen.

 4. Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
  Dit betekent dat het pleidooi van de grote gemeenten om het OAB budget te verdubbelen niet wordt gerealiseerd in deze kabinetsperiode. Het betekent ook dat de nieuwe geactualiseerde verdeelsleutel van het CBS  in deze kabinetsperiode  zal worden geïmplementeerd. Voor aanbieders in grote gemeenten kan de impact van deze maatregel op de financiële dekking van het VVE beleid substantieel zijn 

 5. We trekken 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen.
  Nu is het wettelijk minimum van het VE aanbod nog 10 uur per week. Het VE aanbod wordt nu veelal geïntegreerd aangeboden met het reguliere peuteropvangaanbod. Binnen die huidige structuur past geen VVE aanbod van  minimaal 16 uur per week. Het ligt voor de hand dat door deze maatregel de structuur van het huidige peuteropvangaanbod op de schop zal moeten. 

De impuls in de kinderopvangtoeslag en de lagere ouderbijdrage zal de komende jaren een positief effect hebben op de vraag naar opvang, aldus Buitenhek. Voor aanbieders van Voorschoolse Educatiearrangementen heeft dit regeerakkoord echter de meeste impact. Enerzijds is het positief dat er een groter VE aanbod wordt gefinancierd, anderzijds ligt er een uitdaging om het geïntegreerde aanbod - in groepen waar ook kinderen zonder achterstandsrisico zitten - in stand te houden.

11/10/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd