Investeer in ontwikkelkansen voor kinderen

Hoe investeer je in de ontwikkelkansen van kinderen? En, hoe organiseren we dan de beste voorzieningen? Tijdens het Nationale Debat ‘Integraliteit in het sociale domein’ gaan gemeenten, scholen, kinderopvang en jeugdhulp in debat over de wijze waarop wij het voor onze kinderen willen regelen. Gezamenlijk formuleren zij een laatste advies richting de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018: Wat kunnen gemeenten doen om kindcentra te stimuleren nu de Rijksoverheid (nog) geen concrete stappen zet?

debat 1.pngIntegrale voorzieningen voor álle kinderen, investeren in gelijke kansen en het bestrijden van onderwijsachterstanden zijn vandaag de dag belangrijke thema’s. Al in 2015 formuleerde een kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs, de kopgroep kinderopvang, de kopgroep wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds een gezamenlijke visie op de toekomst van kindvoorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In deze visie wordt gepleit voor kindcentra waarin volgens één pedagogische en educatieve visie aan de doorgaande ontwikkellijn van kinderen gewerkt kan worden door één team van medewerkers uit kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhulp en primair onderwijs.

Advies SER
De ontwikkeling naar kindcentra is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Ook de SER heeft zich in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016) positief uitgesproken over de realisatie van integrale kindvoorzieningen. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling groeit. Daarmee groeit ook de vraag naar de mogelijkheden om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

Opvolging aanbevelingen landelijke Taskforce
De door de voormalige bewindspersonen ingestelde Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, benoemde concrete mogelijkheden om verdere stappen te zetten in het faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het regeerakkoord biedt hiertoe niet veel aanknopingspunten. Hoe krijgen deze mogelijkheden in de praktijk nu een invulling? Kan de suboptimale situatie van de wetgeving worden doorbroken zonder de wet aan te passen? Wat kunnen gemeenten doen om kindcentra te stimuleren nu de Rijksoverheid (nog) geen concrete stappen zet?

Nationaal debat: Hoe verder?
Inhoudelijk is iedereen is het er wel over eens dat álle kinderen de kans moeten krijgen zich vanaf jonge leeftijd goed te ontwikkelen. De meningen verschillen over de vraag hoe dit invulling dient te krijgen. In samenwerking met Kindcentra 2020 organiseert het landelijk Kenniscentrum Ruimte-OK daarom op 6 maart het Nationale debat over integraliteit in het sociale domein. Tijdens dit debat zal een panel met eindverantwoordelijken van gemeenten, onderwijsinstellingen, kinderopvang en jeugdhulp, die zich actief bezighouden met de ontwikkeling van kindcentra, reageren op stellingen over integraliteit in het sociale domein. Daarbij zullen zij vooral ingaan op de vraag hoe gemeenten kindcentra kunnen faciliteren. Waarom zouden gemeenten dat doen, wat levert hen dat op? Kunnen kindcentra een rol vervullen in het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen? Zijn kindcentra thema bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart?  Na afloop van het panelgesprek zal  Sharon Gesthuizen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) namens de vijf sectorpartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, VNG, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland) een slotstatement geven over hun visie op dit thema.

Het debat vindt plaats van 10.00 tot 11.30 uur op het IJburg College 2 (Geertje Wielemastraat 1) in Amsterdam en staat onder leiding van journalist en schrijver Frénk van der Linden. Deelname aan het debat is gratis, deelnemers dienen zich wel vooraf in te schrijven.  

 

15/02/2018 / Persbericht
Gerelateerd