Kengetallen voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus

Verbeter je inzicht en stuur op je kosten!

Graag delen we het kengetallenrapport ‘Mijn Kostprijs’ voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Dit rapport geeft deze organisaties inzicht in de bedrijfsvoeringskengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden de uitkomsten van een onderzoek onder een steekproef weergegeven. In het rapport wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Het kengetallenrapport is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

Download hier het kengetallenrapport

We bedanken alle deelnemende kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus voor hun waardevolle inbreng! Deze draagt bij aan meer inzicht en sturingsmogelijkheden in de sector kinderopvang.

In het najaar wordt dit programma voortgezet met de tool ‘Mijn Kostprijs-benchmark’. Deze digitale tool geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om hun eigen kostprijsgegevens in te vullen en te benchmarken met andere, vergelijkbare organisaties. Anonimiteit is daarbij gewaarborgd. Vul vanaf september uw gegeven over 2020 in, vergelijk en stuur bij! Voor het invullen van de gegevens kun je de ondersteuning inroepen vanuit het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Als onderdeel van het programma verschijnen er in september en oktober handreikingen en worden er workshops georganiseerd. In deze workshops worden het kengetallenrapport en de benchmarktool toegelicht en krijgen kinderopvangorganisaties ondersteuning om met de eigen kostprijs aan de slag te gaan. Wil je op de hoogte blijven van de Mijn Kostprijs-benchmarktool, de ondersteuning en de workshops? Meld je dan hier aan!

Het programma ‘Mijn Kostprijs’ wordt in de komende jaren gecontinueerd in combinatie met het Sectorrapport Kinderopvang. Nadere informatie hierover wordt later dit jaar gedeeld.

24/06/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd