Workshopreeks: Hoe richt ik als kleinschalige organisatie mijn bedrijfsvoering optimaal in?

Als ondernemer in de kinderopvang richt u zich allereerst op uw primaire taak: bijdragen aan een goede basis voor kinderen. Toch is een goed georganiseerde bedrijfsvoering essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie en het kunnen uitvoeren van uw primaire taak. Veel ondernemers hebben dit ervaren bij de invoering van de Wet IKK en zullen dit ook ervaren bij de invoering van nieuwe administratieve eisen vanuit de verbetermaatregelen kinderopvangtoeslag. 

“Een eenmalige investering in tijd voor een goed georganiseerde administratie, zorgt ervoor dat u zich structureel kunt bezighouden met uw primaire taak”. 

Voor kleinschalige organisaties tot 100 kindplaatsen organiseren we een workshopreeks die helpt bij het inrichten van uw bedrijfsvoering. Hierin nemen we de huidige ontwikkelingen mee, zoals de nieuwe eis voor het maandelijks aanleveren van gegevens aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. De workshops zijn laagdrempelig opgezet en helpen u bij een goede inrichting van uw bedrijfsvoering vanuit een praktische benadering. We nemen u mee in hoe u uw administratie het beste kunt organiseren, uzelf tijd kunt besparen en ruimte kunt creëren om u te kunnen richten op de toekomst. We gaan onder andere in op het opstellen van een (meerjaren-) begroting en het sturen op cijfers. We wijzen u de weg in het gebruik van hulpmiddelen voor uw kindplanning, administratie en rapportages. Ook is er ruim aandacht voor het vaststellen en vastleggen van beleid en het omgaan met de oudercommissie, GGD-inspecties en klanttevredenheid.

Programma:
In drie workshops nemen we u mee, aan de hand van een plan van aanpak, om in uw eigen organisatie toe te passen. Er is aandacht voor alle bedrijfsvoeringstaken in uw organisatie of onderneming en hoe e.e.a. zich tot elkaar verhoudt. De 3 workshops zijn logisch opgebouwd en opvolgend op elkaar.

Workshop bijeenkomst 1: De inrichting van de organisatie en administratie
De noodzaak van een goede en tijdige kindplanning- en bedrijfsadministratie
.
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op wat een goede inrichting van uw bedrijfsvoering behelst en hoe u daartoe kunt komen.
Aan het eind van de eerste workshop heeft u inzicht en kennis over:
• welke onderdelen onder bedrijfsvoering vallen en hoe deze met elkaar in verband staan.
• het toekennen van taken en verantwoordelijkheden.
• het maken van een goede keuze uit de benodigde middelen en software.
• het zetten van de stap naar kindplanningsoftware en een gekoppeld online boekhoudpakket.
• samenwerking en taakverdeling van de administratie met de accountant of het administratiekantoor.
• het beheren en controleren van de uren- en loonadministratie.
• tijdige maandelijkse rapportages en inzicht houden in de financiële situatie.
• het aanleveren van informatie (maandelijks bestand) aan de belastingdienst voor de toeslagenwet.

Workshop bijeenkomst 2: Sturen op cijfers
Het opstellen van een (meerjaren-) begroting
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is inzicht in de financiën van de onderneming. Naast tijdige cijfers over het resultaat, is het verstandig jaarlijks een begroting op te stellen. Een begroting geeft inzicht in de eigen kostprijs van de opvang, geeft richting aan de ambities en is essentieel bij het bepalen van de opvangtarieven voor het komende jaar. Maar hoe pakt u dit aan? Na deze workshop heeft u kennis en inzicht in:
• het maken van een plan van aanpak en het maken van een basismodel voor een eigen begroting ter onderbouwing van de kostprijs per werkvorm en het uurtarief voor aankomend jaar.
• het vinden en gebruiken van de beschikbare, veelal gratis, sectorinformatie.
• het vaststellen van de eigen Unique Selling Points (USP’s) en hoe dit zich verhoudt tot het uurtarief.
• het zichtbaar maken van het effect van flexibele opvang in begroting en exploitatie.
• extra dienstverlening zoals Tussen Schoolse Opvang (TSO) en (Vroeg- en) Voorschoolse Educatie (VE).
• het vaststellen van de benodigde reserves voor continuïteit en investeringen.
• basistechnieken voor berekeningen en analyses met Excel.
• het vergelijken en analyseren van de resultaten met de eigen begroting en sector.

Workshop bijeenkomst 3: Beleid en bedrijfsvoering
Beleid vaststellen, vastleggen, inspecties en klanttevredenheid
Kleinere organisaties met een eigen ondernemer of een meewerkend directeur doen veel uit het hoofd. Er gelden veelal ongeschreven beleids- of gedragsregels en beleidstukken zijn verouderd. Hoe komt het beleid tot stand en wie wordt daarbij betrokken? Communicatie over en draagvlak creëren voor het beleid en hoe de onderneming te werk gaat, dient zorgvuldig te worden aangepakt en uitgevoerd. In deze workshop nemen we u mee in zaken als:
• het vaststellen en communiceren van het plaatsingsbeleid, prijsbeleid, de leveringsvoorwaarden en het creëren van draagvlak hiervoor.
• omgang met de oudercommissie of ouderraad. Wat bespreekt u wel en niet? Wanneer is er sprake van instemmings- of adviesrecht?.
• nut en noodzaak van een periodiek klanttevredenheidsonderzoek.
• GGD-inspecties en een zienswijze formuleren.
• een goed contact onderhouden met de gemeenteambtenaar die over de kinderopvang gaat.

Doelgroep: Kleinschalige kinderopvangorganisaties tot 100 kindplaatsen (volgens LRK)
Aantal deelnemers: 10 personen per reeks
Tijdsinvestering per workshop: 2,5 uur per bijeenkomst met maximaal een uur voorbereidingstijd. Daarna is het aan u om de informatie te gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
Workshopleider: Joost Koetsier – Expert financiën en bedrijfsvoering Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang
Kosten: €150,- euro per deelnemer excl. btw voor de complete workshopreeks

U kunt tot 1 week voorafgaand aan de workshopreeks kosteloos annuleren, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 

Veiligheidsrichtlijnen omtrent het coronavirus:

Tijdens de workshop houden wij rekening met de veiligheidsrichtlijnen omtrent corona. De locatie is hier juist op ingericht. Als gevolg hiervan zullen we met een klein aantal deelnemers zijn. Heb je last van verkoudheid of griepachtige verschijnselen? Neem contact met ons op. Samen zoeken we naar een gepaste oplossing.

RIVM corona banner 600x180px.png

 

21/07/2020 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd