Actuele onderzoeken

Met behulp van het overzicht op deze pagina's blijft u op de hoogte van de laaste ontwikkelingen in de kinderopvangsector. Deze pagina's geven inzicht in de actuele onderzoeken en cijfers uit de branche. 

1e kwartaalrapportage 2019 kinderopvang

Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang.

3e kwartaalrapportage 2018 kinderopvang

Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang.

2e kwartaalrapportage 2018 kinderopvang

Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang.

1e kwartaalrapportage 2018 kinderopvang

Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang.

De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief

In opdracht van SZW heeft bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink (UvA) drie literatuurstudies uit 2016 gebundeld en aangevuld met andere relevante wetenschappelijke informatie over de kinderopvang. Dit resulteerde in het boek 'de Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief'. 

3e kwartaalrapportage 2017 kinderopvang

Uit het derde kwartaalrapport van 2017 blijkt dat er 52.000 meer kinderen naar de kinderopvang gaan dan een jaar eerder. Het aantal uren per kind steeg in het derde kwartaal met een half uur ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken bekend in de kwartaalrapportage.

Sectorrapport Kinderopvang 2017

Aan de hand van de cijfers van 208 kinderopvangorganisaties die hebben deelgenomen aan de Benchmark Kinderopvang is het Sectorrapport Kinderopvang 2017 opgesteld. Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft.

2e kwartaalrapportage 2017 kinderopvang

In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011. Vrouwen werken nu gemiddeld bijna 26 uur per week. Het afgelopen jaar zijn er 628 centra voor dagopvang bijgekomen en er kwamen 238 bso’s bij. 

1e kwartaalrapportage 2017 kinderopvang

In het eerste kwartaal van 2017 hebben gemiddeld 717.000 kinderen gebruik maakten van kinderopvangtoeslag. Er gingen 331.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang, 286.000 kinderen naar de dagopvang en 119.000 kinderen naar de gastouderopvang. Het gemiddeld aantal kinderen dat begin 2017 naar de kinderopvang ging is met 52.000 gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Deze groei is zichtbaar voor alle opvangsoorten. Het totaal gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is licht afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Peuterspeelzaalwerk NL III: facts & figures 2017

Ter onderbouwing van de voorbereiding van het Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft de Directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Buitenhek Management & Consult gevraagd feitenmateriaal over het peuterspeelzaalwerk in Nederland te verzamelen.
Dit onderzoek bevat een update van het feitenonderzoek dat in juni 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het rapport wordt op basis van actueel feitenmateriaal de stand van zaken weergegeven van aanbieders van peuterspeelzaalwerk en gemeenten.

Toename 59 duizend kinderen met kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging. De buitenschoolse opvang (BSO) ving 441 duizend kinderen op, de dagopvang 437 duizend kinderen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) bieden de Tweede Kamer het advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang aan. Over de noodzaak van samenwerking tussen kinderopvanginstanties en primair onderwijs wordt in Nederland al vijftien jaar gepraat. Het is nu hoog tijd om de gedachtewisseling hierover in daden om te zetten en door te pakken. 

Resultaten praktijkonderzoek effecten

Met het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (IKK) wijzigen de rekenregels voor de beroepskrachtkind ratio in de kinderopvang. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de effecten op de exploitatie heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) een inventarisatie laten maken door Buitenhek Management & Consult. De vraag die daarbij centraal stond was: Welke IKK kosteneffecten zijn er bij ondernemers en welke gevolgen heeft dat voor de tariefstelling? 

Factsheet 2016

In 2016 is er vanwege het ontbreken van bekostiging geen benchmark uitgevoerd. In plaats daarvan heeft het Waarborgfonds ontvangen jaarrekeningen geanalyseerd en verwerkt in de factsheet financiële kengetallen kinderopvang. Deze geeft inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector in 2015.

4e kwartaalrapportage 2016 kinderopvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 23.000 meer dan in het 3e kwartaal. Het aantal werkende vrouwen ligt nu op het hoogste niveau sinds 2012. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.