Organisatie

Waarborgfonds Kinderopvang bestaat al sinds 1998 als verstrekker van borgstellingen aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Om verantwoord investeren te stimuleren, ontwikkelde het in de loop der jaren daarnaast een kennisfunctie. Mede op initiatief van de PO-Raad, VO-raad en VNG is in 2012 een nieuw kenniscentrum voor onderwijs en gemeenten opgericht: Ruimte-OK. Het Waarborgfonds en Ruimte-OK opereren gescheiden van elkaar, maar daar waar activiteiten en kennis samenkomen wordt nauw samengewerkt.

Structuur

Waarborgfonds Kinderopvang & Kenniscentrum Ruimte-OK bestaat uit twee stichtingen. Het Waarborgfonds opereert op basis van beleid en besluiten van de raad van bestuur, die daarbij wordt geadviseerd door de raad van advies en de commissie Borgstelling & Beleggingen. De raad van toezicht controleert het bestuur op beleid en de algemene gang van zaken. 

 

Gedragscode

Naast onafhankelijkheid zijn de waarden van waaruit we als organisatie werken: objectiviteit, neutraliteit, betrouwbaarheid, betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid. Deze staan, naast een aantal specifieke gedragsregels, verwoord in onze gedragscode. Die geldt voor iedereen die namens onze organisatie handelt, en zowel met betrekking tot de omgang met elkaar als met onze doelgroepen, kennispartners en anderen externe partijen.

Verantwoording

We hebben geen winstoogmerk. Om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen, werken we wel kostendekkend. Dat realiseren we via betaalde opdrachten, subsidies en bijdragen van kennispartners. Hierdoor houden we de tarieven voor scholen, gemeenten en kinderopvangorganisaties zo laag mogelijk. Borgstellingen en garanties verstrekken we op basis van ons garantiekapitaal. Dat wordt, inclusief de vermogensopbrengsten daarvan, enkel en alleen benut ten behoeve van (integrale) kindcentra.