Q&A wijziging kwaliteitseisen per 1 juli 2024

Q&A wijziging kwaliteitseisen uit Besluit kwaliteit kinderopvang per 1 juli 2024

We krijgen vanuit de diverse kennisgroepen vragen over de wijzigingen in de kwaliteitseisen per 1 juli 2024. Middels deze Q&A geven we antwoord op de veel gestelde vragen. 

Heb je behoefte om structureel te sparren over bijvoorbeeld (wijzigingen in en implementatie van) wet- en regelgeving met collega’s uit het werkveld, zoals andere beleids- en kwaliteitsmedewerkers, managers of ondernemers? Dan is de kennisgroep dé plek voor jou. Kijk hier voor meer informatie. 

Hieronder volgen alle vragen en antwoorden per wijziging:ALGEMEEN

Per 1 juli 2024 verandert er een en ander in de wet- en regelgeving. Wat zijn de veranderingen?
Wijzigingen dagopvang
•    Je mag beroepskrachten in opleiding inzetten als vaste beroepskracht (vast gezicht).

Wijzigingen buitenschoolse opvang (BSO)
•    Je berekent de beroepskracht-kindratio (BKR) op kindercentrum-niveau en niet meer op groepsniveau.
•    Het kindercentrum-overstijgend opvangen van kinderen tijdens schoolvrije perioden wordt makkelijker.
•    Je mag beroepskrachten met een andere kwalificatie (bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek en cultuur) onder voorwaarden inzetten (formatieve inzet).

De gedachte achter bovenstaande wijzigingen is het verminderen van de werkdruk en het verminderen van roosterproblemen door personele krapte.BEREKENEN BKR OP KINDERCENTRUM-NIVEAU

De houder is verplicht om de beroepskracht-kindratio (BKR) vanaf 1 juli 2024 op het niveau van het kindercentrum te berekenen en niet meer op groepsniveau. Hoe zit dit?
Per 1 juli 2024 is aantal beroepskrachten binnen het kindercentrum gebaseerd op het totaal aantal kinderen binnen het kindercentrum en niet op het totaal aantal kinderen binnen de basisgroep. Er is zo geen aanleiding meer om te schuiven met kinderen tussen basisgroepen wanneer deze groepen niet naar rato zijn gevuld. Dit zal het naar verwachting makkelijker maken om tot een optimale groepsindeling te komen.

Ook is de groepsgrootte niet meer afhankelijk van de leeftijdscategorie. Een kind kan zo ingedeeld worden in een basisgroep die past bij de behoeften en de ontwikkeling van het kind. Deze indeling bepaal je zelf, waarbij je een maximale grootte per basisgroep aanhoudt van 30 kinderen. Deze wijzigingen geven meer ruimte om de indeling van basisgroepen te baseren op pedagogische overwegingen

Meer (boventallige) beroepskrachten inzetten dan op kindercentrumniveau op dat moment noodzakelijk mag, maar nooit minder.

Moet er in het pedagogisch beleidsplan nog steeds een beschrijving staan van de basisgroepen?
Ja, in het pedagogisch beleidsplan beschrijf je de overwegingen die zijn gemaakt bij de inzet van de beroepskrachten en de groepsindeling van de kinderen in de standaard basisgroepen. Hierbij ga je  in op de behoeften van het kind, de vormgeving van de basisgroepen en de stabiliteit van de opvang. Je kan bij de vormgeving van de basisgroepen bijvoorbeeld kijken naar interesses, ontwikkelfases en individuele behoeften van de kinderen. Elke basisgroep bestaat uit maximaal 30 kinderen.

Ook kan worden omschreven hoe de beroepskrachten verdeeld worden over deze basisgroepen en welke keuzes/overwegingen er worden gemaakt bij de inzet van beroepskrachten in het algemeen. Bij de verdeling van de beroepskrachten kan je bijvoorbeeld kijken naar talenten en expertises van de beroepskrachten. Daarbij geldt ten alle tijden de bekende wet- en regelgeving met betrekking tot het bieden van bijvoorbeeld verantwoorde, (sociaal-emotioneel en fysiek) veilige en stabiele opvang. De verdeling en bijbehorende onderbouwing neem je op in het pedagogisch beleidsplan.  

Waar vind ik de nieuwe rekentool aangepast aan de nieuwe eisen per 1 juli 2024? 
Voor het berekenen van de BKR kun je gebruik maken van de rekentool op www.1ratio.nl. Gebruik daar de ‘Rekentool vanaf 1 juli 2024’.

Als ik de nieuwe rekentool invul, dan lijkt het of de BKR veranderd is. Klopt dat?
Voor de buitenschoolse opvang is de formule om het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen op een kindercentrum te berekenen gewijzigd. Zie de beschrijving in de officiële tekst van het besluit; bovenaan pagina 4. Via de rekentool op http://www.1ratio.nl/ kun je een juiste berekening maken.

Hoe zit het met de BKR en groepsgrootte voor combinatiegroepen dagopvang/bso?
In een combinatiegroep worden voor kinderen van 4 jaar en ouder nog steeds de regels voor 3 jarigen toegepast. Dat betekent dat een kind van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt, wordt beschouwd als een kind van 3 tot 4 jaar. Een combinatiegroep waarin kinderen van 0 tot 4 jaar voorkomen mag uit maximaal 16 kinderen bestaan.

Wat kan ik vanuit het toezicht verwachten met betrekking tot de wijziging ‘BKR op kindcentrum-niveau’?
Bij een inspectiebezoek moet nog steeds gekeken worden of de BKR wordt nageleefd, waarbij nu de nieuwe rekensystematiek op kindercentrumniveau het uitgangspunt is in plaats van een berekening op groepsniveau. Daarnaast controleert de toezichthouder of de geïntroduceerde kwaliteitseisen vanuit dit wijzigingsbesluit zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan en in overeenstemming zijn met de praktijk. De controle kan plaatsvinden op basis van gesprekken met de aanwezige beroepskrachten of locatiemanagers en door middel van de observatie van de pedagogische praktijk.INZET VAN ANDERSGEKWALIFICEERDE BEROEPSKRACHTEN

Andersgekwalificeerde beroepskrachten kunnen formatief ingezet worden als zij een geldige pedagogische module voltooid hebben. Over welke pedagogische module gaat dit? 
Cao-partijen werken momenteel nog aan criteria voor een specifieke pedagogische module die goed aansluit. Deze wordt uiteindelijk opgenomen in de cao. De ontwikkeling hiervan neemt nog wat tijd in beslag. Omdat de regeling al op korte termijn ingaat, is er gekozen om voorlopig alle opleidingen en trainingen die in de lijst 'pedagogiek 0-13 jaar' en 'coaching en pedagogiek 0-13 jaar' staan, aan te merken als pedagogische module. Hieraan zijn ook twee mbo-keuzedelen en twee mbo-certificaten toegevoegd.* Let op: Dit is een tijdelijke oplossing. Kijk voor de meest actuele informatie altijd zelf op de website van Kinderopvang Werkt! 

*Dit is informatie afkomstig uit een nieuwsbericht van Kinderopvang Werkt van 25 april 2024. In dit nieuwsbericht vind je ook een overzicht van het totale aanbod waaruit gekozen kan worden.

Mogen wij deze andersgekwalificeerde beroepskrachten intern trainen?
Nee, dit is niet mogelijk. Deze beroepskrachten moeten een cao-geldige module voltooien. Voor meer informatie zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Moet een andersgekwalificeerde beroepskracht ook coaching ontvangen?
Naast een pedagogische module dient de andersgekwalificeerde beroepskracht jaarlijkse pedagogische coaching te ontvangen. Net als voor andere beroepskrachten coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de andersgekwalificeerde bij de uitvoering van de werkzaamheden. Deze eis volgt uit het bestaande artikel 17 van het besluit.

Wat kan ik vanuit het toezicht verwachten met betrekking tot de wijziging ‘Inzet van andersgekwalificeerde beroepskrachten'?
Indien andersgekwalificeerde beroepskrachten worden ingezet zal de toezichthouder controleren of de houder in het pedagogisch beleidsplan de wijze waarop de deskundigheid bijdraagt aan het activiteitenaanbod en de ontwikkeling van het kind heeft toegelicht. Dit biedt de toezichthouder inzicht in de beoogde bijdrage aan het activiteitenaanbod. De toezichthouder onderzoekt verder of de praktijk in overeenstemming is met de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan. Tevens zal de toezichthouder onderzoeken of het maximaal in te zetten andersgekwalificeerde beroepskrachten niet wordt overschreden en of dat er ter ondersteuning een gekwalificeerde beroepskracht aanwezig is op het kindercentrum of op de locatie van de activiteit.BEROEPSKRACHTEN IN OPLEIDING ALS VAST GEZICHT

Wie wordt in deze wijziging verstaan onder de beroepskracht in opleiding?
Een beroepskracht in opleiding is degene die beschikt over een arbeidsovereenkomst met de houder van een kindercentrum en ten behoeve van het praktijkdeel van de opleiding belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen bij een kindercentrum (artikel 1.1 van de Wet kinderopvang). Ten eerste kan dit een persoon zijn die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Ten tweede kan het gaan om een in de Cao Kinderopvang gedefinieerde pedagogisch medewerker in ontwikkeling (denk aan Erkenning van eerder Verworven Competenties). Ten derde kan het gaan om een hbo-student die een duale leerroute volgt, waarbij hij of zij na afronding gekwalificeerd is om te werken als beroepskracht. Ten slotte kan dit een student zijn die de derde leerweg (overig onderwijs) volgt.

Let op: Deze wijziging is enkel van toepassing op beroepskrachten in opleiding en niet op stagiairs. De reden daarvan is dat stagiairs minder praktijkervaring opdoen tijdens hun opleiding, omdat zij het grootste gedeelte van hun opleiding naar school gaan.KINDERCENTRUM-OVERSTIJGEND OPVANGEN

De Q&A wordt voor deze wijziging aangevuld zodra er nieuwe vragen binnenkomen. Belangrijke informatie en bronnen:

De Q&A is opgesteld op basis van onderstaande officiële bronnen vanuit de overheid en wordt aangevuld zodra nieuwe informatie beschikbaar is:
•    Factsheet ‘Kwaliteitseisen in de kinderopvang per 1 juli 2024 aangepast’
•    Overzicht wetswijzigingen Kinderopvang Ondernemersplein 
•    Staatscourant 2024, 22 maart 2024 , nr. 8624
•    Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 64 
•    Antwoorden op enkele veel gestelde vragen over de wijzigingen
•    Nieuwsbrieven Veranderingen Kinderopvang (tip: meld je aan en blijf als eerste op de hoogte)

 

Meer informatie over de kennisgroepen
 

Tekst

Deze Q&A wordt aangevuld zodra er nieuwe vragen binnenkomen. Heb je een vraag en vind je het antwoord niet op de websites/documentatie onderaan deze pagina? Neem contact met ons op.

Tekst

Wij hebben bij de totstandkoming van deze Q&A onze uiterste best gedaan zorgvuldig te werk te gaan. Toch kan het zijn dat er iets foutief wordt weergegeven. Deze Q&A is informatief en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Zie je onvolkomenheden? Neem contact op. Wij zijn blij met jouw feedback.