Start

Een (door)startproces bestaat normaliter uit verschillende fasen. De zaken waaraan u in ieder geval zou moeten denken, staan hieronder per fase beschreven. Lees daarnaast onze extra tips, veelgestelde vragen en een aantal handige links. Hieronder ziet u voor elke fase van een (door)startproces waar u in ieder geval aan zou moeten denken, met onderin extra tips, veelgestelde vragen en een aantal handige links.

Sluiting, en nu?

Voor ouders is de locatie van grote invloed op de keuze voor een kinderopvang. De meesten kiezen een locatie in de buurt; pragmatisch en vanwege de sociale omgeving. Aangezien de kinderopvang bij uitstek een vertrouwensmarkt is, moet de locatie daarnaast vooral vertrouwenwekkend zijn. Als een locatie sluit betekent dit dus nogal wat, niet alleen voor de ondernemer en de kinderen, maar ook voor de ouders. De meesten gaan op zoek naar een andere plek voor hun kinderen, maar er zijn ook ouders die besluiten de opvang zelf te continueren, in collectief verband of individueel.

Ouder én ondernemer
Hoewel de aanvliegroute van startende ouders waarschijnlijk anders is, doen zij er goed aan zoveel mogelijk als reguliere ondernemer te denken en te handelen. De eigen ouderrol is hieraan ondergeschikt; alle ouders en alle kinderen zijn immers klant. U moet zakelijke keuzes maken omtrent de locatie, het personeel en kwesties als openingstijden en uurtarieven. Ondernemer zijn is verplichtingen aangaan, zoals huurcontracten en eventuele bancaire financiering. U moet, kortom, zorgen voor een stabiele omgeving met continuïteitsperspectief.

In gesprek
Idealiter worden ouders tijdig geïnformeerd als de locatie gaat sluiten, en worden er door de bestaande aanbieder alternatieven aangeboden. Het kan echter ook zijn dat ouders op het laatste moment worden geconfronteerd met de sluiting, zeker bij faillissementen. U zult in elk geval in gesprek willen gaan met de huidige exploitant óf met de curator.

Die gesprekken en uiteindelijke onderhandelingen zullen vooral gaan over hetgeen al dan niet wordt overgenomen en tegen welke prijs: de opvangcontracten, het huur- of koopcontract van de locatie, de personeelscontracten, de inventaris etcetera. Hierbij heeft u wensen en eisen, en de verkoper (huidige exploitant of curator) ook. Aangezien elke (uitgangs)situatie specifieke kenmerken heeft, kunt u voor meer informatie, doorverwijzing en eventuele ondersteuning het beste contact met ons opnemen.

Huidige exploitant of curator
Houd er rekening mee dat u in gesprek met een curator een andere uitgangspositie heeft als bij de huidige exploitant. Bij een tijdige aankondiging van (dreigende) problemen, kunt u nog met de huidige exploitant in gesprek gaan over eventuele doorstartmogelijkheden. Afhankelijk van de ambities van de betreffende ondernemer zal er al dan niet een luisterend oor zijn voor uw initiatief. Als de huidige ondernemer de bezetting graag zelf bij een andere locatie onderbrengt, zou de medewerking minder goed kunnen zijn. 

In geval van een faillissement ligt dit anders. Zodra daarvan sprake is, komt er een curator in beeld. De curator wikkelt het faillissement af en heeft als voornaamste taak om zoveel mogelijk opbrengst te genereren om de schuldeisers te kunnen compenseren. Een curator zal inhoudelijke motieven minder kunnen laten meewegen in zijn keuzes. U zult met de curator in gesprek moeten gaan over de mogelijkheid om de exploitatie over te nemen. Daarbij kunt u in concurrentie komen met andere geïnteresseerde partijen.

Door naar Fase 1 - Idee (tot start)

Terug naar boven

 

Fase 1 - Idee (tot start)

Ondernemerschap begint normaliter met het formuleren van een bepaalde visie en ambitie. Nadat deze helder zijn, volgt nadere verkenning van en verdieping op specifieke aspecten die komen kijken bij het ondernemen in de kinderopvang. Daarna is het tijd voor een ondernemingsplan: een concrete inhoudelijke en financiële uitwerking. Op basis daarvan gaat u de nodige verplichtingen aan en doorloopt u een aantal procedures die belangrijk zijn om een kinderopvang te runnen. Daarna kunt u echt van start.

Visie, ambitie, markt
Als ouder heeft u wellicht niet eerder echt nagedacht over zelf ondernemen in de kinderopvang en wat uw visie en ambities daarbij zijn. Toch is het van belang daarbij stil te staan. Uw visie en ambities geven namelijk richting aan de keuzes die u verderop in het overname- en startproces maakt. Als u uw visie wilt scherpstellen, kunt u onder meer denken aan de volgende aandachtspunten:

 • Hoe onderscheidt u zich met uw idee/aanbod van de huidige aanbieder c.q. van anderen?
 • Hoe geeft u vorm aan de kwaliteit van de kinderopvang?
 • Hoe geeft u vorm aan het pedagogisch beleid?
 • Hoe ziet u de samenwerking met het onderwijs, sport en andere voorzieningen?
 • Hoe gaat u zich profileren?
 • Wie is uw doelgroep? Richt u zich op 0 tot 4 jarigen en/of 4 tot 13 jarigen?
 • Wat zijn uw specifieke speerpunten voor deze leeftijdscategorieën?
 • Welke visie heeft u op de huisvesting: (huidige) locatie, ligging, inrichting, buitenruimte.

Qua ambitie kunt u het volgende overwegen:

 • Blijft het bij het overnemen van 1 locatie of wilt u (in de toekomst) wellicht meerdere vestigingen?
 • Hoe groot wordt de organisatie; hoeveel groepen wilt u runnen?
 • Hoeveel kinderen wilt u per groep ontvangen?
 • Deelt u de groepen horizontaal of verticaal in? En wat betekent dat voor uw exploitatie?
 • Wilt u een integraal aanbod realiseren, bijvoorbeeld samen met het lokale onderwijs?
 • Welke openingstijden wilt u hanteren? En hoe kijkt u aan tegen verlengde opvang?

Probeer ten slotte alvast een grof beeld te krijgen van de lokale markt (in het ondernemingsplan werkt u dit later verder uit):

 • Wat is de door u beoogde doelgroep: alleen de huidige ouders of richt u zich op een breder verzorgingsgebied?
 • Hoe schat u de behoefte aan kinderopvang in, in het door u beoogde verzorgingsgebied?
 • Welke kenmerken heeft de doelgroep (ouders en kinderen)? Denk aan: leeftijd, gezinssamenstelling, inkomensniveau, sociaal-culturele achtergrond etc.
 • Welk beleid voert de gemeente van uw locatie op het gebied van jeugd, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen?
 • Welke concurrenten zijn er? Kijk naar hun locaties, openingstijden, prijs en aanbod.

Door naar Fase 2 - Verdieping

Terug naar boven

 

Fase 2 - Verdieping

Heeft u uw visie, ambities en markt voor ogen? Dan verkent u een aantal aspecten dieper, zoals het ondernemerschap, wet- en regelgeving, dagelijkse bedrijfsvoering, huisvesting en financiering.

Bent u geschikt voor het ondernemerschap? Hier stelt u zich onder meer de volgende vragen:

 • Beschikt u over voldoende ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden?
 • Heeft u voldoende (toegang tot) vakkennis?
 • Heeft u voldoende kennis van bedrijfsmatig en marktgericht werken?
 • etc.

Aan welke wet- en regelgeving moet u zich houden?

 • Wat houdt de Wet kinderopvang in?
 • Welke vergunningen heeft u nodig (voor kinderopvang, huisvesting etc.)?
 • Welke zijn de belangrijkste processen die u moet doorlopen (inschrijving LRK, inspectieaanvraag etc.)?
 • etc.

Wat houdt de dagelijkse bedrijfvoering van een kinderopvang in?

 • Welke zaken moet u regelen om personeel in dienst te hebben (CAO?)?
 • Welke verzekeringen heeft u nodig (inboedel, aansprakelijkheid etc.)?
 • Hoe gaat u de administratie inrichten, in verband met facturatie, belasting, managementinformatie etc.?
 • etc.

Voor welke locatie en huisvesting kiest u? (Een doorstart hoeft niet persé vanuit dezelfde locatie te gebeuren)

 • Bedenk of u liever een pand huurt of koopt (voor- en nadelen). Het is goed te weten dat u - net als de opvangcontracten en leverancierscontracten - het huurcontract ter discussie kunt stellen. Een aantal huidige ouderinitiatieven heeft het bestaande huurcontract weten open te breken en met het oog op de huidige laagconjunctuur een lagere huurprijs bedongen.
 • Welk beleid voert uw gemeente/GGD met betrekking tot huisvesting (bestemming- en nieuwbouwplannen, planologische ontwikkelingen, ruimtelijke ordening)?
 • In welke wijk(en) zou u willen zitten en zijn daar locaties beschikbaar die u geschikt vindt? Passen deze bij de door u beoogde capaciteit en bij de behoefte in de markt?
 • Bekijk alvast het Virtueel Kinderdagverblijf voor informatie over de Arbowet, Bouwbesluit, Normen fysieke belasting, Ministeriele beleidsregels kwaliteit kinderopvang, warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en het Activiteitenbesluit.

Wat komt er financieel bij kijken?

 • Is er geld nodig om te investeren en zo ja, hoeveel ongeveer?
 • Kunt u eigen geld investeren of is er financiering door derden nodig (hoeveel ongeveer?)?
 • Welke zekerheden kunt u (indien nodig) zelf inbrengen of via derden verkrijgen?
 • etc.

Door naar fase 3

Terug naar boven

 

Fase 3 - Ondernemingsplan

Nut en noodzaak

Heeft u de belangrijkste aspecten van uw idee uitgediept, dan is het tijd voor een ondernemingsplan. Dat is belangrijk bij een volledig nieuw bedrijf, maar dus ook voor het overnemen van een bestaande exploitatie of voor een doorstart van een failliete locatie. Een ondernemingsplan is allereerst voor eigen gebruik: het structureert uw denken en vertaalt uw ambities en ideeën in zakelijke overwegingen. Dit leidt uiteindelijk tot de definitieve keuze om wel of niet door te gaan. Het plan heeft ook een externe functie. Het helpt u anderen te overtuigen, zoals potentiële samenwerkingspartners en eventuele financiers. Het is dus uw visitekaartje en bevat bij voorkeur geen open einden. Na deze fase heeft u uw visie en ambitie vertaald in een concreet, uitgewerkt en helder plan.

Onderdelen
U begint het ondernemingsplan met het beschrijven van uw inhoudelijke lijn: visie, ambitie, kennis en vaardigheden, de markt, uw aanbod, de bijpassende organisatievorm en huisvesting. Als er sprake is van overname of doorstart van een bestaande locatie, geeft u een analyse van de huidige situatie: waarom stopt de huidige aanbieder c.q. is deze failliet gegaan, en welke aanpassingen zult u plegen om de benodigde continuïteit te bieden? Al deze zaken heeft u in de verdiepingsfase (Fase 2) al goed uitgedacht. U vindt hier ook alvast een leidraad van de Kamer van Koophandel.

In de rest van het ondernemingsplan vertaalt u deze keuzes naar een investerings- en financieringsplan en naar financiële prognoses. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

Investeren en financieren

Bij het (door)starten van een locatie kunnen investeringen komen kijken, bijvoorbeeld in (achterstallig) onderhoud, om ruimtes en de inrichting aan te passen of in meubels. Het (overname)bedrag is van veel specifieke factoren afhankelijk en is mede de uitkomst van de gevoerde onderhandelingen. Door een investerings- en financieringsplan op te stellen brengt u deze investeringen in kaart met daarbij de financiering (vormen/bedragen).

Wellicht heeft u eigen middelen om eventuele investeringen te financieren. Een alternatieve vorm van externe financiering is dat (andere) ouders of familie u een lening verstrekken. Bancaire financiering is de meest gebruikelijke vorm van externe financiering. Het is belangrijk dat u zich hierbij realiseert dat de bancaire sector op dit moment tamelijk terughoudend is met het verstrekken van financiering aan kinderopvanginitiatieven. De bank zal u hoe dan ook vragen om een compleet businessplan met een onderbouwde prognose die de financiële ontwikkeling weergeeft. Het is overigens zaak alle leningen volledig, zakelijk vast te leggen, inclusief de bijbehorende rente- en aflossingsverplichtingen.

Om hun risico te beperken, zouden externe financiers u kunnen vragen zekerheden in te brengen. Die kunnen door u persoonlijk of door derden worden ingebracht. Een persoonlijke zekerheid is bijvoorbeeld een hypotheek. Een zekerheid verstrekt door derden kan bijvoorbeeld een borgstelling van het Waarborgfonds zijn.

Model
Hier vindt u een model voor een eenvoudig investerings- en financieringsplan.

Prognoses

Alle in het ondernemingsplan verwerkte informatie moet uiteindelijk worden vertaald in prognoses: voorspellingen van de omzet, kosten, ontvangsten en uitgaven. Deze geven u en eventuele financiers inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. Er zijn twee soorten prognoses om op te stellen: 

 • Exploitatieprognose. De exploitatieprognose geeft inzicht in de omzet- en kostenontwikkeling, inclusief afschrijvingen. U kunt deze het beste voor 3 jaar opstellen, op jaarbasis. Hier vindt u een model voor een eenvoudige exploitatieprognose.
 • Liquiditeitsprognose. De liquiditeitsprognose geeft inzicht in de ontvangsten en uitgaven, inclusief aflossingen, en beantwoordt onder andere de vraag of u extra werkkapitaal nodig heeft. U kunt deze voor 1 jaar opstellen, bij voorkeur op maandbasis. Hier vindt u een model voor een eenvoudige liquiditeitsprognose.

Óf bekijk het hulpmiddel stel in 5 stappen je eigen begroting samen! 

Door naar fase 4

Terug naar boven

 

Fase 4

Stappen zetten

In deze fase zet u uw ondernemingsplan om in realiteit. U zet concrete stappen om huisvesting en (indien nodig) financiering te regelen. U gaat dus juridische en financiële verplichtingen aan, zoals bijvoorbeeld een huur/koopcontract, een lening, een borgstelling of overige zekerheid, u regelt de benodigde vergunningen en u kiest een administratie/accountantskantoor.

U regelt bovendien zo spoedig mogelijk de volgende zaken die nodig zijn voor het verkrijgen van een LRK nummer:

Inschrijving Kamer van Koophandel
Hoe u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, hangt af van uw rechtsvorm. Een rechtspersoon zoals een BV of stichting, richt u op via de notaris, die de inschrijving bij de KvK voor u afhandelt. Als u een Eenmanszaak, Vof, CV of Maatschap wilt starten, gaat u zelf naar de Kamer van Koophandel.

Verklaring omtrent Gedrag
Ondernemers en medewerkers dienen voor de start een VOG NP te hebben. Rechtspersonen moeten een VOG RP aanvragen. De aanvraag van een dergelijke Verklaring Omtrent Gedrag vraagt de nodige tijd, zeker als het om een VOG RP gaat. Zorg er dus voor dat u dit tijdig afhandelt.

Risicoinventarisatie
Als u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau heeft, moet u een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitvoeren. 

Pedagogisch beleidsplan
De pedagogische kwaliteit die u biedt is de basis voor verantwoorde kinderopvang. Uw pedagogisch beleid moet worden vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan (dat wordt getoetst door de GGD).

LRKP nummer

Om de deuren van uw locatie uiteindelijk daadwerkelijk te kunnen openen moet u:

 1. Van de gemeente waar u zich wilt vestigen toestemming krijgen om de locatie(s) te exploiteren
 2. Opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven en organisaties voor buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Let op:
Voor het verkrijgen van deze toestemming en een LRKP nummer, moet u een aantal zaken al hebben geregeld. Begin daar zo vroeg mogelijk mee.

Ad 1)
Dit doet u met het formulier Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of met een Wijzigingsformulier registratie KDV of BSO (zie NB). De houder die het KDV of de BSO wil gaan exploiteren, moet dit formulier invullen. Is er sprake van meerdere locaties, dan moet er voor elke voorziening een Aanvraag Exploitatie worden ingediend (en krijgt elke locatie een LRK nummer).

Indien uw aanvraag volledig is, onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd en de beoogde opvanglocatie. De GGD neemt daarvoor contact met u op. Mede op advies van de GGD neemt de gemeente in beginsel binnen tien weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. U ontvangt het besluit in de vorm van een beschikking.

Ad 2)
Bij een positief besluit op de exploitatieaanvraag, wordt het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag de exploitatie van start gaan met ingang van de datum die in het besluit van het college staat. 

NB
Een surseance of faillissement heeft in principe geen gevolgen voor de registratie in het LRK. De locatie blijft met de oorspronkelijke exploitant ingeschreven. Als nieuwe "houder" kunt u de exploitatie van de locatie (als u deze behoudt) continueren onder het bestaande LRK nummer. U vult dan een wijzigingsformulier in (zie Ad 1) en tekent dat samen met de huidige houder. Dit biedt zekerheid voor de ouders aangezien zij dan - zolang aan de Wet kinderopvang wordt voldaan - hun recht op kinderopvangtoeslag behouden.  

Let op

 • Het recht op kinderopvangtoeslag van de huidige(!) en nieuwe klanten vervalt vanaf de datum dat de locatie wordt uitgeschreven uit het LRK. De locatie heeft dan de status 'niet meer geregistreerd'. De Belastingdienst zal het vanaf die datum teveel ontvangen toeslagbedrag terugvorderen bij de ouders.
 • Binnen drie maanden na start van de exploitatie zal de GGD nogmaals een inspectie uitvoeren.
 • Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang mag niet overgaan tot exploitatie voordat de gemeente een positieve beschikking op deze aanvraag heeft afgegeven.
 • Zonder LRK-nummer van de locatie van hun keuze, kunnen ouders géén kinderopvangtoeslag aanvragen. Regelt u dit nummer niet tijdig, dan weten ouders niet zeker of ze wel of niet (op tijd) kinderopvangtoeslag ontvangen.

En verder ...

Er zijn nog diverse zaken die idealiter bij of net na aanvang van de exploitatie geregeld zijn. Denkt u hierbij onder andere aan:

Administratie, planning en roostering
Het is belangrijk vanaf het begin een goede administratie te voeren. Dit biedt inzicht en sturingsmogelijkheden op bepaalde bedrijfsindicatoren. Het helpt bovendien ter beperking van het risico op bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid. Een efficiënte groeps- en personeelsplanning is ook essentieel. Uit sectorrapporten blijkt dat de personele lasten 65 tot 70 procent van de totale kosten uitmaken.

Verzekering
Het is van belang u voldoende te verzekeren als kinderopvangorganisatie. Afhankelijk van de invulling van uw plannen kunt u denken aan onder andere verzekeringen tegen bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, verzuim, een inboedelverzekering, opstalverzekering (bij eigendom van een pand), rechtsbijstandverzekering en ongevallenverzekering.

Reglement klachtencommissie
Elke kinderopvangorganisatie moet een onafhankelijke klachtencommissie hebben of daarbij zijn aangesloten. Dit kan een regionale of landelijke klachtencommissie zijn. Dit is geregeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Indien u bent aangesloten bij de brancheorganisatie Kinderopvang, dan kunnen ouders de klacht ook indienen bij de geschillencommissie Kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de website Ondernemersplein

Reglement oudercommissie
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.

Overige zaken
Houdt u ten slotte (eventueel) rekening met:

 • HACCP–plan (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dit is een voedselveiligheidssysteem. Hiermee kunt u voorkomen dat de voedselveiligheid in gevaar komt. Meer informatie vindt u bij het Voedingscentrum;
 • Logboek speeltoestellen. Meer informatie hierover treft u aan op de website van VeiligheidNL;
 • Handelingsprotocol kindermishandeling. Meer informatie vindt u in het online handelingsprotocol voor Kinderopvang, Buiten Schoolse Opvang (BSO) en Gastouders;
 • Wordt u actief als ondernemer in de kinderopvang, dan is het serieus te overwegen lid te worden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Meer informatie over de brancheorganisatie en het lidmaatschap treft u aan op de website.

Door naar tips

Terug naar boven

Tips

Algemeen

 • Laat u niet verleiden tot onzorgvuldig handelen vanuit tijdsdruk. Doorloop het (door)startproces zoveel mogelijk stap voor stap, maar wel met extra aandacht voor het tijdig regelen van het LRK-nummer. Verdeel de taken en schakel indien nodig externe expertise in. Dat kost soms geld, maar kan ook schade voorkomen en tijdswinst opleveren. Daarmee is het feitelijk een investering.
 • Goede communicatie met de diverse betrokken partijen en instanties, zoals de gemeente en de inspectie, verdient de aandacht. Zorg er in ieder geval voor dat u vooraf weet aan welke regels en eisen u dient te voldoen. Check hiervoor, naast deze startershoek in ieder geval de website van uw eigen gemeente.

Bedrijfsvoering

 • Er zijn ouderinitiatieven die zelf een werkblad hebben gemaakt ten behoeve van de planning en inroostering in plaats van software aan te schaffen. Bij voldoende eigen ICT kennis is dit uiteraard mogelijk. Let u daarbij in ieder geval ten eerste op de instroom, doorstroom en planning voor meerdere jaren vooruit, en ten tweede op correcte inroostering waardoor u voldoet aan de diverse leidster/kindratio's.
 • Een overname of doorstart hoeft niet persé op dezelfde locatie te zijn, ook al lijkt dat in eerste instantie logisch. De grootte moet kloppen, het moet financieel haalbaar zijn en de huidige verhuurder of eigenaar moet willen meewerken.
 • Heeft u vragen over verzekeringen? Leg ze voor aan diverse verzekeraars. In sommige situaties is er sprake van een speciaal verzekeringsarrangement voor kinderopvangorganisaties.

Markt

 • Veronderstel niet te snel dat de ouders die nu klant van de opvang zijn dat bij u zullen blijven. Onderzoek hoe ze reageren op uw ideeën. Zijn ze van plan een contract bij u aan te gaan of kiezen ze toch voor een alternatief? Belangrijk is in elk geval in een vroeg stadium met deze ouders te communiceren en ze te betrekken bij uw plannen.
 • Analyseer de (lokale) markt en ontwikkelingen. Beschrijf hier ook de concurrentie en het verschil met uw eigen opzet. Kijk daarbij kritisch naar de eigen plannen: welk onderscheidend vermogen heeft uw initatief ten opzichte van de concurrentie?
 • De gemeente heeft demografische informatie, veelal tot op buurtniveau. Deze informatie is nuttig voor uw analyse.

Financieel

 • Investeringen in de kinderopvang zijn inclusief BTW. U kunt geen BTW aftrekken. In de plannen dient hier goed rekening mee gehouden te worden.
 • Als (niet bancaire) leningen worden "achtergesteld", heeft dat een vermogensversterkend effect. Dit kan het aantrekken van aanvullende bancaire financiering eenvoudiger maken. Is overigens uw financieringsvraag niet zo hoog, denk dan ook aan microkredieten.
 • U neemt omzet over op het moment dat u de locatie doorstart. Niet zeker is of dit de volledige omzet is. Onderzoek dit vooraf goed en wees terughoudend in uw aannames als u prognoses opstelt.

Door naar veelgestelde vragen

Terug naar boven

 

Veelgestelde vragen

Is het op dit moment wel slim om in de kinderopvang te gaan?

Dat hangt af van een hoop factoren, waaronder uw eigen visie en ondernemerschap. De ruimte op de kinderopvangmarkt wordt bovendien sterk lokaal bepaald, en kan dus per regio en zelfs gemeente verschillen. Tegelijkertijd is de kinderopvang als geheel de afgelopen jaren van groeimarkt naar krimpmarkt gegaan. Op internet vindt u hierover diverse onderzoeken. Bekijk ook eens het meeste recente brancherapport  zodat u een realistisch beeld krijgt van de gemiddelde mogelijkheden.

Als ik een locatie overneem, zit ik dan vast aan het huurcontract?

Ga daar niet automatisch van uit. Net zoals de opvangcontracten en leverancierscontracten, kunt u ook het huurcontract ter discussie stellen. Een aantal huidige ouderinitiatieven heeft het bestaande huurcontract weten open te breken en met het oog op de huidige laagconjunctuur een lagere huurprijs bedongen.

Waar moet ik aan denken bij het kiezen van de organisatievorm?

Daarin spelen onder meer aspecten als risicoafdekking en belastingen een rol. Ook de samenwerking die u met andere partijen wil aangaan - bijvoorbeeld met andere ondernemers, scholen, sportclubs - kan meespelen. Onder meer notarissen en de Kamer van Koophandel kunnen u hierover informeren.

Ik weet niet zeker of ondernemen iets voor mij is. Durf ik het aan?

U kunt dit op diverse manieren onderzoeken. Er bestaan cursussen voor starters en er zijn testen die u kunt afleggen om erachter te komen of u het ondernemen in u heeft en welke stijl u het beste past. Wees in ieder geval realistisch over uw eigen kennis en vaardigheden. Laat u waar nodig door een (in- of externe) deskundige ondersteunen. Het kan de investering waard zijn.

Welk planningspakket is het beste?

Er is de nodige software te koop op het gebied van administratie, personeels- en groepsplanning. Het kan de moeite waard zijn eens de informeren bij andere kinderopvangorganisaties of bij een accountant of administratiekantoor.  Let bij uw keuze in ieder geval op de omvang van uw organisatie en uw budget.

Ik heb moeite met het schrijven van een plan

Een ondernemingsplan hoeft geen omvangrijk proza te bevatten. Het is juist de kunst u te beperken tot de essentie van hetgeen u voor ogen heeft, en daarvan de haalbaarheid te onderzoeken. Het plan is primair voor uzelf en kan vervolgens worden benut om anderen te betrekken bij uw onderneming.

Wat kost een doorstart of overname?

In de praktijk komen enorme verschillen voor, varierend van 1 euro (symbolisch) tot enkele tonnen (voor meerdere locaties). Dit is dus afhankelijk van allerlei factoren. Houd er in ieder geval rekening mee dat u iets van waarde overneemt (bestaande contracten, eventueel inventaris) en dat daar een prijs mee gemoeid is. Die prijs is ook het resultaat van onderhandelen. Daarnaast zult u wellicht extra willen investeren (bijvoorbeeld in achterstallig onderhoud). Houd ook hiermee rekening in uw investerings- en financieringsplan.

Wat is de grootste kostenpost voor een kinderopvang?

Personeelslasten nemen zeker de helft van de totale kosten in beslag. Daarna volgt de huisvesting. In de resultatenrekening die is opgenomen in het sectorrapport ziet u de collectieve kostenverdeling van de deelnemende kinderopvangorganisaties. 

Door naar handige links

Terug naar boven

 

Handige links

CAO

Op de websites van Abvakabo en FCB treft u de nodige relevante zaken aan waar u als ondernemer/werkgever mee te maken heeft. Denk onder meer aan bepalingen over de salarissen, toeslagen, vakantieregeling en sociaal beleid. In de bijlage van de cao vindt u verder de functiematrix met salarisschalen en het functieboek. Het functieboek bevat onder andere de diverse functieomschrijvingen zoals deze in de sector kinderopvang voorkomen.

Voor werkgevers en werknemers

Diverse informatie voor werkgevers en werknemers, waaronder scholingsprogramma's vindt u op de websites van FCB en Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

Virtueel Kinderdagverblijf
Informatie over Arbowet, Bouwbesluit, Normen fysieke belasting, Ministeriele beleidsregels kwaliteit kinderopvang, warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en het Activiteitenbesluit.

Risicoinventarisatie
De online tool Risicomonitor is gerealiseerd door FCB en Veiligheid NL en helpt u bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Veiligheid en VOG
Op deze websites van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over veiligheid in de kinderopvang (waaronder aanvraagformulier VOG en handleiding continue screening)

Kamer van Koophandel
Voor inschrijving van de organisatie en ondersteuning bij het maken van een ondernemingsplan. Raadpleeg de website van de KVK verder voor advies, informatie en bijeenkomsten voor startende ondernemers. N.B. Notarissen en accountants kunnen u ook van informatie voorzien.

Ik ga starten
Een van de websites met een gratis model voor een ondernemersplan.

Ondernemersplein
Allerhande informatie/aandachtspunten bij het starten van een onderneming, inclusief het opstellen van een pedagogisch beleidsplan.

Qcredits
Is uw financieringsvraag niet zo hoog, denk dan ook aan microkredieten. Zie bijvoorbeeld Qcredits.

Voor ouder(commissie)s

De Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) behartigt de belangen van ouders die gebruikmaken van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Er is nog een oudervereniging, namelijk Voor Werkende Ouders (VWO).

Sectorinformatie
Op deze website en op Brancheorganisatie Kinderopvang vindt u het Brancherapport (sectorbeeld 2013).

Terug naar boven