Algemene verkoopvoorwaarden van Stichting Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang 

Herenstraat 39, 3512 KB Utrecht

AFDELING I – ALGEMEEN

De in afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien Stichting Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang met de Opdrachtgever een Overeenkomst is aangegaan. 

Artikel 1. Definities

In dit document wordt verstaan onder: 

 • Abonnement: een Overeenkomst op grond waarvan Opdrachtgever gebruik kan maken van c.q. deel kan nemen aan een door Waarborgfonds aangeboden helpdesk, ondersteuningsabonnement, leerkring, netwerkkring of kenniskring.

 • Activiteit: een opleiding, cursus, leergang, evenement, congres, symposium, alles in de ruimste zin en zowel in fysieke als digitale vorm.

 • Algemene Verkoopvoorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden van Waarborgfonds. 

 • Deelnemer: de partij die met Waarborgfonds een Overeenkomst tot het deelname aan een Activiteit is aangegaan.

 • Interim-kracht: een werknemer van Waarborgfonds die aan Opdrachtgever wordt uitgeleend c.q. een derde die na bemiddeling van Waarborgfonds ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht.

 • Opdrachtgever: de partij die een Overeenkomst met Waarborgfonds is aangegaan.

 • Overeenkomst: de overeenkomst aangaande de levering van goederen en/of diensten door Waarborgfonds, waaronder de overeenkomst met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een Activiteit dan wel de overeenkomst tot deelname aan een Activiteit.

 • Partijen: Waarborgfonds en Opdrachtgever gezamenlijk.

 • Waarborgfonds: de stichting Stichting Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, gevestigd en kantoorhoudende te (3512 KB) Utrecht aan de Herenstraat 39, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41265305.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop Waarborgfonds deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 • 2.2 Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2.3 Eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn expliciet uitgesloten.

 • 2.4 Tenzij anders bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of in de Overeenkomst:

  1. (i) wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail en;

  2. (ii) omvatten woorden die het enkelvoud aangeven tevens het meervoud en omgekeerd.

 • 2.5 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 • 2.6 In geval van strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaardenen de Overeenkomst, prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 • 3.1 De aanbiedingen en offertes van Waarborgfonds zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

 • 3.2 Alle prijzen in offertes zijn, tenzij anders aangegeven: 
  - exclusief btw en andere heffingen van overheidswege,  
  - exclusief reis- en verblijfkosten;  
  - inclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en                            administratiekosten; en

 • 3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Waarborgfonds daaraan niet gebonden. 

 • 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Waarborgfonds niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 • 3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten, tenzij ander is overeengekomen. 

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Tenzij in de Overeenkomst of in deze Algemene Verkoopwaarden anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de facturen binnen 28 dagen na factuurdatum door storting op een door Waarborgfonds aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 • 4.2 De Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend.

 • 4.3 Ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 • 5.1 Waarborgfonds zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 • 5.2 Waarborgfonds heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst (volledig of gedeeltelijk) in uitvoering te geven aan een derde, tenzij uit de Overeenkomst voortvloeit dat dit niet is toegestaan. De toepasselijkheid van de artikelen 6:76 BW, 7:404 en 407 lid 2 BW wordt door Waarborgfonds uitgesloten, in die zin dat zij, indien zij de Overeenkomst met toestemming van de Opdrachtgever laat uitvoeren door een derde, niet naast de ingeschakelde derde jegens de Opdrachtgever (hoofdelijk) aansprakelijk zal zijn voor het resultaat. 

 • 5.3 Waarborgfonds spant zich in om de Overeenkomst naar bezet inzicht en vermogen uit te voeren. Waarborgfonds heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of diensten, en bewaakt de kwaliteit.

 • 5.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Waarborgfonds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en juist aan Waarborgfonds worden verstrekt. 

 • 5.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, volledig en juist aan Waarborgfonds zijn verstrekt, heeft Waarborgfonds het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Waarborgfonds gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • 5.6 Waarborgfonds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Waarborgfonds is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Waarborgfonds kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Overmacht

 • 6.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming welke aan Waarborgfonds niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Waarborgfonds en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van Waarborgfonds komt, zal Waarborgfonds de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

 • 6.2 Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.

 • 6.3 Ingeval van overmacht is Waarborgfonds gerechtigd:

  • a. de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepalingen gedurende de overmacht op te schorten, of

  • b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 7. Ontbinding

 • 7.1 Waarborgfonds is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Waarborgfonds om, in plaats van ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

  • a. de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven;

  • b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Waarborgfonds omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;

  • c. de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;

  • d. het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd dan wel de Opdrachtgever failliet is verklaard;

  • e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd;

  • f. de Opdrachtgever dan wel Deelnemer zich tijdens het volgen van een Activiteit misdraagt of schade veroorzaakt aan Waarborgfonds, door Waarborgfonds ingeschakelde derden of mede-deelnemers.

 • 7.2 Indien Waarborgfonds op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt, dan is elke vordering van Waarborgfonds op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

 • 7.3 De Opdrachtgever is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan Waarborgfonds alle in redelijkheid door Waarborgfonds gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Waarborgfonds maakt ten gevolge van dit niet (tijdig) nakomen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 • 8.1 Waarborgfonds behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.

 • 8.2 De Opdrachtgever heeft het recht de door Waarborgfonds aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals materiaal en adviezen) en/of aan Opdrachtgever uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Waarborgfonds ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door Waarborgfonds verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waarborgfonds worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.

 • 8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op de door Waarborgfonds aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Opdrachtgever uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Waarborgfonds ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Waarborgfonds of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 • 8.4 Waarborgfonds is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 • 8.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Waarborgfonds, onverminderd het recht van Waarborgfonds op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 • 8.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

 • 9.1 De Opdrachtgever is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

 • 9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:

  • a. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is;

  • b. alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.

 • 9.3 De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie:

  • a. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was;

  • b. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst;

  • c. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de Opdrachtgever;

  • d. die na verstrekking van een derde is verkregen die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonderinbreuk te maken op een verplichting jegens Waarborgfonds.

 • 9.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Waarborgfonds, onverminderd het recht van Waarborgfonds op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • 10.1 Waarborgfonds is slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Waarborgfonds wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 • 10.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Waarborgfonds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
  De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststellingbetrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden;

 • b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Waarborgfonds aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Waarborgfonds toegerekend kunnen worden;

 • c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 • 10.3 Waarborgfonds is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • 10.4 De in deze Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Waarborgfonds of zijn ondergeschikten.

Artikel 11. Privacy

 • 11.1 Alle gegevens die de Opdrachtgever verstrekt aan Waarborgfonds ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, worden door Waarborgfonds in haar administratie opgenomen.

 • 11.2 Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de eisen die de wet en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hieraan stelt.

 • 11.3 De Privacy Policy van Waarborgfonds is gepubliceerd op de website van Waarborgfonds.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 • 12.1 Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter

 • 13.1 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst, zullen getracht opgelost te worden in onderling overleg tussen Waarborgfonds en Opdrachtgever. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

AFDELING II - ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT

De in de afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing indien Waarborgfonds met de Opdrachtgever een Overeenkomst tot het organiseren van een Activiteit door Waarborgfonds is aangegaan.

Artikel 14. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • 14.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever een door Waarborgfonds uitgebrachte aanbieding dan wel offerte in zijn geheel schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 15. Uitvoering van de Overeenkomst

 • 15.1 Waarborgfonds zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst aanvangen met het organiseren van de Activiteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 15.2 Waarborgfonds is gerechtigd om, indien Waarborgfonds dit voor de goede uitvoering van de Overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht, de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.

 • 15.3 De door Waarborgfonds opgegeven uitvoeringstermijn geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de door Waarborgfonds opgegeven uitvoeringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven uitvoeringstermijn is Opdrachtgever verplicht om Waarborgfonds een schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Opdrachtgever Waarborgfonds een redelijke termijn stelt om de verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog na te komen.

Artikel 16. Wijzigingen van de Overeenkomst

 • 16.1 Wijzigingen van de oorspronkelijke Overeenkomst van welke aard ook, dienen schriftelijk door Partijen te worden overeengekomen.

 • 16.2 De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen. Partijen dienen schriftelijk een nieuwe termijn van uitvoering overeen te komen.

 • 16.3 Indien blijkt dat uitvoering van de Overeenkomst niet naar tevredenheid van Opdrachtgever geschiedt, dan zal de Opdrachtgever Waarborgfonds daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden. Waarborgfonds behoudt in dat geval aanspraak op de overeengekomen vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Vergoedingen

 • 17.1 Partijen komen een vergoeding schriftelijk overeen.

 • 17.2 Indien Partijen een Overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, is Waarborgfonds gerechtigd de vergoeding elk kalenderjaar te verhogen tot een maximum van het indexcijfer van de CPA 2008 Dienstenprijsindex (DPI), een en ander conform de door het CBS toegepaste systematiek. Waarborgfonds zal deze verhoging van de vergoeding uiterlijk drie maanden voor het begin van het nieuwe begrotingsjaar aan de Opdrachtgever schriftelijk bekendmaken.

 • 17.3 Indien de verhoging van de vergoeding het in lid 2 van dit artikel bedoelde maximum overschrijdt, en de Opdrachtgever niet instemt met de verhoging, dan zullen Partijen in onderhandeling treden over de vergoeding teneinde een nieuwe vergoeding overeen te komen.

 • 17.4 Indien Partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de nieuwe vergoeding zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is elk van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst tegen het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk op te zeggen, met dien verstande dat lopende opdrachten worden voltooid. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan 3 maanden, kan Waarborgfonds periodiek factureren.

AFDELING III – DEELNEMEN AAN EEN ACTIVITEIT

De in de afdeling III vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing indien Waarborgfonds met de Deelnemer een Overeenkomst tot het deelnemen aan een Activiteit is aangegaan.

Artikel 18. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • 18.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Deelnemer zich in overeenstemming met het bepaalde in artikel 19 heeft aangemeld.

Artikel 19. Aanmelding en toelating

 • 19.1 Aanmelding voor een Activiteit dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Waarborgfonds te verstrekken.

 • 19.2 Waarborgfonds kan toelatingseisen stellen aan de Deelnemer. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de ervaring dan wel specialisatiegraad van de Deelnemer. Om vast te stellen of de Deelnemer voldoet aan de toelatingseisen kan Waarborgfonds onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of voorbereidende Activiteiten verplicht stellen. De Deelnemer wordt geacht aan de toelatingseisen te voldoen indien door Waarborgfonds aan de Deelnemer schriftelijk is medegedeeld dat de Deelnemer tot een Activiteit is toegelaten.

 • 19.3 Waarborgfonds is gerechtigd degene die zich heeft ingeschreven tot een Activiteit zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een Activiteit, in welk geval degene die zich heeft ingeschreven tot een Activiteit recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Waarborgfonds betaalde prijs. De niet-toelating tot een Activiteit wordt door Waarborgfonds schriftelijk bevestigd.

Artikel 20. Betaling

 • 20.1 Indien de Deelnemer in verzuim is zoals bedoeld in artikel 4 lid 2, is Waarborgfonds onder andere gerechtigd de toezending van het materiaal en eventuele opdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van opdrachten van de Deelnemer, de Deelnemer uit te sluiten van een eventueel examen, afte zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

Artikel 21. Annulering door Deelnemer

 • 21.1 Annulering van de Activiteit door de Deelnemer dient schriftelijk te geschieden.

 • 21.2 Bij annulering door de Deelnemer van de Activiteit is:

  • a. annuleren zonder kosten mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de Activiteit;

  • b. de Deelnemer bij annulering binnen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de Activiteit 50% van de prijs verschuldigd;

  • c. de Deelnemer bij annulering binnen 2 weken voor aanvang alsmede na de start van de Activiteit de gehele prijs verschuldigd.

 • 21.3 Waarborgfonds kan afwijken van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en zal de afwijkende voorwaarden vermelden in de informatie over de desbetreffende Activiteit.

 • 21.4 De Deelnemer kan een vervanger aan de Activiteit laten deelnemen, mits dit van tevoren schriftelijk bij Waarborgfonds is gemeld en door Waarborgfonds is goedgekeurd. Indien een vervanger van de Deelnemer aan de Activiteit/ deelneemt, blijft de Deelnemer de prijs verschuldigd.

Artikel 22. Tussentijdse beëindiging

 • 23.1 Tussentijdse beëindiging van de Activiteit door de Deelnemer dient schriftelijk te geschieden.

 • 23.2 Het bepaalde in artikel 21.2 onder c is van overeenkomstige toepassing in geval van een tussentijdse beëindiging door de Deelnemer.

Artikel 24. Wijziging datum/annulering door Waarborgfonds

 • 24.1 Waarborgfonds is gerechtigd zonder opgave van reden een Activiteit op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de Deelnemer het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door Waarborgfonds.

 • 24.2 Waarborgfonds is gerechtigd zonder opgave van reden een Activiteit te annuleren, in welk geval de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Waarborgfonds betaalde prijs.

Artikel 25. Reclame

 • 25.1 De Deelnemer dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen 7 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de Activiteit, niet zijnde een examen of tentamen, van de desbetreffende Activiteit, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame.

 • 25.2 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.

 • 25.3 Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de Deelnemer of doordat de Deelnemer in strijd heeft gehandeld met door Waarborgfonds gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan welindien hij niet aan zijn verplichtingen jegens Waarborgfonds heeft voldaan.

 • 25.4 Indien de Deelnemer met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en zijn reclame wordt door Waarborgfonds gegrond bevonden, zal Waarborgfonds de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. De Deelnemer dient dit schriftelijk te melden aan Waarborgfonds.

 • 25.5 Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de Deelnemer recht op een prijsreductie.

AFDELING IV – INTERIM WERKZAAMHEDEN

De in de afdeling IV vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing indien Waarborgfonds met de Opdrachtgever een Overeenkomst is aangegaan op grond waarvan de Interim-kracht, werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever.

 • 26.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Interim-kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een periode van één jaar na het einde van de Overeenkomst (direct of indirect) in dienst te nemen dan wel op enige andere wijze werkzaam te laten zijn voor Opdrachtgever, anders dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Waarborgfonds. 

 • 26.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voormatiging vatbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting tot volledige vergoeding van de door Waarborgfonds geleden schade, voor zover die schade het bedrag aan verbeurde boetes te boven gaat. 

 • 26.3 Opdrachtgever ziet – indien en voor zover van toepassing – toe op de correcte naleving van de Arbeidsomstandigheden wet en de overige toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is verplicht zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs van Opdrachtgever kunnen worden gevergd om te voorkomen dat de Interim-kracht schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden samenhangende met de Overeenkomst.

 • 26.4 Opdrachtgever vrijwaart Waarborgfonds voor alle vorderingen van de Interim-kracht indien deze schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden samenhangende met de Overeenkomst. 

AFDELING V – ABONNEMENT

De in de afdeling V vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing indien de Opdrachtgever bij Waarborgfonds een Abonnement heeft afgesloten.  

 • 27.1 Een Abonnement: 

  • a. gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de dag van ondertekening van de Overeenkomst; 

  • b. wordt afgesloten voor een periode van twaalf (12) maanden en wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij een Partij tijdig schriftelijk opzegt tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. 

 • 27.2 Opdrachtgever kan (al dan niet gelijktijdig) verschillende Abonnementen afsluiten ter zake waarvan steeds een individuele Overeenkomst met Waarborgfonds zal worden gesloten waarop de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. 

 • 27.3 Een Abonnement ter zake een helpdesk of ondersteuningsgroep wordt door Waarborgfonds steeds voor een periode van twaalf (12) maanden vooruitgefactureerd. Bijvoorbeeld: indien het Abonnement wordt afgesloten op 24 augustus, dan gaat het Abonnement in op 1 september en wordt voor de periode 1 september t/m augustus van het volgende jaar vooruit gefactureerd. 

 • 27.4 Een Abonnement ter zake een netwerkkring of kenniskring wordt door Waarborgfonds steeds vooruitgefactureerd voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), behoudens in het jaar waarin het Abonnement wordt afgesloten, in welk geval enkel het restant van het kalenderjaar wordt vooruitgefactureerd. Bijvoorbeeld: indien het Abonnement wordt afgesloten op 24 augustus, dan gaat het Abonnement in op 1 september en worden enkel de maanden september t/m december van dat jaar vooruitgefactureerd. 

 • 27.5 Betaling van de eerste abonnementsperiode van een Abonnement dient steeds voor de ingangsdatum van het Abonnement te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Waarborgfonds gerechtigd is haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement op te schorten.