Presentatie doorrekening klimaatakkoord

Eind vorig jaar is het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd aan het kabinet. De 5 klimaattafels kwamen met ongeveer 600 maatregelen. Zijn deze maatregelen voldoende om de klimaatdoelen te behalen? En is dit allemaal wel betaalbaar? Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn aan het rekenen geslagen. De resultaten hiervan zijn op 13 maart gepresenteerd aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (zie links van de rapporten onderaan dit artikel).

Gevolgen voor onderwijs en kinderopvang
In de gepresenteerde doorrekening is geen specifieke aandacht voor gebouwen in het onderwijs en kinderopvang. Gesproken wordt in algemene zin over de gebouwde omgeving en de dienstensector waar het onderwijs en de kinderopvang onder vallen. De doorrekening van het PBL geeft een lagere verwachting dan de doelstelling. Extra werk aan de winkel dus! Vanuit de eerdere investeringsagenda van het Rijk wordt van het maatschappelijk vastgoed een voorbeeldrol verwacht om de doelen uit het klimaatakkoord te realiseren. Om die reden is er voor maatschappelijk vastgoed een extra opgave van 2,5 petajoule voor 2020. Onbekend is nog of dit verder aangepast gaat worden naar aanleiding van de gisteren gepresenteerde doorrekeningen. De energietransitie biedt schoolbesturen en gemeenten de unieke kans om schoolgebouwen een kwaliteitsimpuls te geven. Om schoolbesturen te ondersteunen met laagdrempelige vormen van energiebesparing start in april het ondersteuningsprogramma ‘Scholen Besparen Energie’. Scholen die hier nu al mee aan de slag willen kunnen contact opnemen via www.scholenbesparenenergie.nl.

Het resultaat voor het klimaat
Het PBL heeft de effecten berekend van de maatregelen ten opzichte van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. De doelstelling is 49% reductie op uitstoot broeikasgassen in 2030 ten opzicht van 1990. De 600 maatregelen leveren een verwachte reductie op van 31 tot 52 megaton. Het doel ligt met 48,7 megaton binnen deze bandbreedte. Het PBL geeft aan dat de top van de doelstelling alleen gehaald wordt als er een aantal meevallers zijn en alle beoogde politieke maatregelen ook doorgevoerd kunnen worden. Een van de oorzaken voor de grote bandbreedte is dat de 600 maatregelen die aan de klimaattafels zijn bedacht nog niet zijn omgezet naar concrete werkbare instrumenten.

Het resultaat voor de portemonnee
Het CPB heeft berekend wat de te verwachten financiële consequenties zijn van de beoogde maatregelen. Samenvattend zeggen ze dat het totale klimaat- en energiebeleid een kleine verbetering laat zien voor de overheidsfinanciën in 2030. Voor gezinnen laten de maatregelen een kleine daling in koopkracht zien (totaal - 1,5% ). Ook volgt uit de financiële doorrekening dat de lasten tussen particulieren en bedrijfsleven niet eerlijk zijn verdeeld (- 3 mld. gezinnen t.o.v. - 2 mld. voor bedrijven).

Nu al aan de slag
Wilt u niet wachten op de klimaattafels maar nu al aan de slag met verduurzaming en heeft u ondersteuning nodig? Laat het ons weten via 085 – 303 2602
of via info@ruimte-ok.nl

PBL rapport                          CPB rapport 

15/03/2019 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd