Afbeelding bij artikel
dinsdag 09 april 2024
Body tekst

Nulmeting Sectorale Routekaart Kinderopvang

De sectororganisaties in de kinderopvang zijn gezamenlijk een traject opgestart om te komen tot een Routekaart Verduurzaming Kinderopvang. Deze routekaart beschrijft de huidige situatie (nulmeting), de wettelijke eisen die er nu zijn of gaan gelden in de komende jaren en de ambities die de sector zelf vaststelt. In de routekaart wordt ook beschreven hoe de sector de komende jaren ondersteund gaat worden om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen en hoe ze invulling kan geven aan het realiseren van de ambities. Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is de penvoerder van de routekaart.

Ten behoeve van de nulmeting worden diverse bronnen geraadpleegd. Er is echter aanvullende informatie vanuit kinderopvangorganisaties benodigd om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie. Daar hebben we jouw medewerking voor nodig.

Ons verzoek is om onderstaande vragenlijst zoveel als mogelijk in te vullen en aan ons te retourneren. De individuele informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om een algemeen beeld op de diverse onderwerpen te verkrijgen. Na vaststelling van de nulmeting zal de ingeleverde vragenlijst vernietigd worden. Je data wordt anoniem verwerkt.

We hopen op jouw medewerking! 
 

Vul de vragenlijst in